Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. DN/opdrachtnemer

Scripta Manent B.V. (hierna te noemen: “DN”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Lunteren, die ten doel heeft de uitoefening van het notariaat.

Artikel 2. Toepassingsbereik

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DN aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de aandeelhouder en bestuurders van DN alsmede van al de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens DN werkzaam zijn.

Artikel 3. Opdracht

Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek waarbij DN zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 4. Verlening opdracht

Voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen impliceert het niet weersproken in ontvangst nemen van een namens DN opgemaakte concept-akte, advies of ander geschrift het verlenen van een opdracht aan DN.

De ontvangst door de notaris van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan de notaris tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

Artikel 5. Vaststelling honorarium

Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door DN gehanteerde uurtarief.

Artikel 6. Werkzaamheden zonder notariële akte

Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte is de notaris bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor in artikel 5 bepaald. Ingeval aan de werkzaamheden van de notaris een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt de notaris zijn honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.

Artikel 7. Inschakeling derden ten behoeve van opdrachtgever

DN is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van door DN in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. DN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever verstrekt aan DN een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de opdrachtgever. DN zal nimmer opdrachtgever van derden zijn.

Artikel 8. Rechten van derden

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door DN voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens DN gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Artikel 9. Voortijdige beëindiging opdracht

1. Wanneer een opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigd, is DN bevoegd ter zake van de verrichte werkzaamheden aan hem te declareren op basis van de door DN aan de opdracht bestede tijd, zulks met inachtneming van het hiervoor in artikel 5 bepaalde.
2. In afwijking tot het vorenstaande is DN, indien de afspraak tot het verlijden van notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan komen, bevoegd ter zake van de sub 1 bedoelde werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren eenhonderd (100 %) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.
3. Ingeval geen honorarium is overeengekomen en derhalve artikel 5 van deze voorwaarden van toepassing is, dan is de opdrachtgever in het sub 2 omschreven geval verschuldigd het in artikel 5 van deze voorwaarden gemelde honorarium.

Artikel 10. Betaling

1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van DN, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval dan dient een nota binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.
2. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
3. DN is bevoegd tussentijds te declareren. Verschotten en declaraties van derden kunnen meteen in rekening worden gebracht.
4. Voorts is DN bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan DN verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
2. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 12. Uitbetaling van gelden

Een vordering op DN vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. DN betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.

Artikel 13. Doorvergoeding rente

Conform artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (welke verordening is gebaseerd op artikel 61 Wet op het notarisambt (WNA)) dient een notaris rente op gelden die langere termijn onder zijn beheer zijn aan de rechthebbende te vergoeden.
Ter verduidelijking stelt DN voor de toepassing van deze verordening vast dat zij rente vergoedt indien gelden zeven dagen of langer in haar beheer zijn.

Artikel 14. Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de gemelde veertien dagen nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die DN vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede ter zake van de door DN bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Voorts is de opdrachtgever vanaf dertig dagen na de vervaldatum van de nota rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1 %) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Indien DN betalingsherinneringen moet versturen wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als een vordering ter incassering uit handen wordt gegeven zullen incassokosten in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling zoals opgenomen in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van € 40,-.

Artikel 15. Uitsluiting overdracht en verpanding

De overdracht van een vordering als bedoeld in artikel 3:83 van het Burgerlijk Wetboek op DN is uitgesloten. De verpanding van een vordering op DN is eveneens uitgesloten.

Artikel 16. Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen door DN worden verricht met inachtneming van de voor een notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 17. Klachten

Indien de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan DN te kennen geven. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
– de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
– de desbetreffende Kamer voor het Notariaat; en/of
– de burgerlijke rechter te Arnhem.
Op onze dienstverlening is voorts de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan DN gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt. Deze schadevergoeding is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aan DN aanspraak geeft op uitkering. Indien DN geen aanspraak op uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het notarieel honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht.
2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval DN aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien DN ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever dan wel een derde met de schade en (indien het een derde betreft) met DN als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 19. Overige aansprakelijkheid

Indien bij of door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor DN aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door DN gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van DN ter zake.

Artikel 20. Beheer gelden

DN kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. DN zal deze gelden storten op een kwaliteitsrekening bij een bank. DN is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 21. Toepassing WWFT.

Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek ondermeer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; De notaris is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland in Zoetermeer. Indien de notaris overgaat tot melding van een transactie zal hij dat niet mogen melden aan de desbetreffende cliënt.

Artikel 22. Persoonsgegevens

Ten behoeve van een goede dienstverlening zullen de persoonsgegevens van zowel natuurlijke – als rechtspersonen (opdrachtgevers en eventuele wederpartijen van opdrachtgevers) in een elektronisch kaartsysteem worden ingevoerd. Deze gegevens zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld en bewaard. Dit met inachtneming van ter zake geldende wetgeving.

Artikel 23. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen DN en haar opdrachtgevers zal het Nederlandse recht van toepassing zijn.

Wilhelm marketing