Veelgestelde vragen

Personen- en familierecht

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen binnen het personen- en familierecht.

Veelgestelde vragen

Mijn partner en ik zijn ongehuwd en hebben geen kinderen. Wanneer is het raadzaam een samenlevingscontract of testament op te laten stellen?

Dit is vooral van belang indien u samen een woning aankoopt. U gaat voor het eerst samenwonen of u zet de samenwoning voort. Het pand komt op beider naam te staan, waardoor u ieder voor de helft eigenaar wordt. Vragen die dan bijvoorbeeld gesteld kunnen worden zijn de volgende:

1. Wat gebeurt er met de woning na overlijden?
2. Hoe regelen we een en ander in het geval dat de één uit eigen middelen meer heeft bijgedragen aan de koopsom van het pand dan de ander
3. Hoe zit het met het partnerpensioen?
4. Hoe regelen we de kosten van de huishouding?
5. Hoe zit het met een afgesloten levensverzekering?
6. Wie is eigenaar van de inboedelgoederen?

Op grond van de wet bent u niet elkaars erfgenaam, maar zijn de ouders, broers en zussen erfgenaam. Om te voorkomen dat de langstlevende samen met de ouders, broer en zussen van de partner eigenaar van het pand wordt, kunt u een samenlevingsovereenkomst op laten stellen, maar wellicht is het ook nodig dat u een testament maakt. Zo kunt u denken aan de situatie dat u gelijktijdig of als langstlevende overlijdt. In een testament kunt u dan bijvoorbeeld regelen dat alles wat u samen had voor de ene helft naar de ene familie gaat en voor de andere helft naar de andere familie.

 

Mijn partner en ik zijn ongehuwd en hebben kinderen. Is het raadzaam een samenlevingscontract en/of testamenten op te laten stellen?

Indien u ongehuwd samenwoont en kinderen heeft, is het raadzaam om naast een samenlevingsovereenkomst een testament op te laten stellen. De achterblijvende partner kan daarmee beschermd worden tegen aanspraken van de kinderen.

 

Mijn partner en ik zijn gehuwd en hebben geen kinderen. Is het raadzaam een testament op te laten stellen?

Op grond van de wet bent u elkaars erfgenaam. Maar wat moet er gebeuren met uw bezittingen in het geval u tegelijk met of na elkaar komt te overlijden? Dit kunt u regelen in een testament.

 

Mijn partner en ik zijn gehuwd en hebben kinderen. Is het raadzaam een testament op te laten stellen?

Op grond van de wet is de langstlevende ouder samen met de kind(eren) erfgenaam van diegene die het eerst overlijdt. Sinds 1 januari 2003 geeft de wet bescherming voor de langstlevende ouder: de kinderen kunnen in beginsel pas bij overlijden van de langstlevende ouder hun kindsdeel opeisen. Het maken van een testament blijft echter van belang. Sommige zaken worden namelijk niet bij wet geregeld: voogdij over uw kinderen, bewind over de erfenis van uw kinderen en het van de erfenis uitsluiten van aangetrouwden in geval van scheiding. Verder is het wettelijke systeem niet gericht op belastingbesparing. Door het opmaken van een testament kan te zijner tijd belasting bespaard worden; in de meeste gevallen worden de kosten van een testament ruimschoots “terugverdiend”.

 

Wanneer is het trouwen onder huwelijkse voorwaarden verstandig?

Indien er gehuwd is in gemeenschap van goederen, wordt bij echtscheiding het gemeenschappelijk vermogen verdeeld. Als een van de echtgenoten een onderneming drijft is het daarom vaak van belang om huwelijkse voorwaarden te maken. Echtscheiding kan anders een gevaar opleveren voor de continuïteit van de onderneming. De huwelijkse voorwaarden worden volledig naar uw situatie aangepast en naar uw wens ingericht.

 

Wat kan de notaris voor mij betekenen wanneer een familielid komt te overlijden?

Allereerst kan de notaris een verklaring van erfrecht opstellen, waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen geld van de (geblokkeerde) bankrekening van de overledene opnemen, kunnen zij levensverzekeringen innen en belastingaangiften doen.
Naast het opstellen van de verklaring van erfrecht kan de notaris desgewenst voor u de erfbelastingaangifte verzorgen. Erfbelasting is de belasting die verschuldigd is over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. In een aantal gevallen is het noodzakelijk dat de notaris nog een notariële akte opstelt, waarin goederen worden toegedeeld aan de erfgenamen. Dit is bijvoorbeeld het geval als drie kinderen een huis erven en ze besluiten in onderling overleg dat één van de kinderen de eigendom van de woning verkrijgt.

 

Wat gebeurt er na overlijden wanneer er sprake is geweest van een meerderjarigen bewind?

Een meerderjarigen bewind komt bij overlijden te vervallen. De bewindvoerder moet dan van zijn bewind verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Wilt u meer informatie over het vorenstaande of heeft u een vraag die hier niet aan bod is gekomen? Neemt u dan contact met ons op. U kunt vragen om u een brochure over het betreffende onderwerp toe te zenden. Maar u kunt ook een afspraak maken om een en ander door te praten.

 

Wilhelm marketing