Met ingang van 1 januari 2018 gewijzigde wetgeving met betrekking tot appartementen.

Op 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars in werking getreden.

Deze wet beoogt (beter) onderhoud aan gebouwen die (mede) voor bewoning bestemd zijn en financieel gezondere verenigingen van eigenaars.

In Nederland zijn 1,2 miljoen appartementen en ruim 120.000 verenigingen van eigenaars. Van deze verenigingen van eigenaars zijn 40.000 verenigingen van eigenaars die matig tot slecht functioneren: ze hebben geen of een ontoereikend reservefonds, hebben geen onderhoudsplan en zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De verplichting voor verenigingen van eigenaars om een reservefonds aan te houden bestond overigens al voor 1 januari 2018, maar hoeveel er gereserveerd moest worden stond nergens.

Vanaf 1 januari 2018 zijn verenigingen van eigenaars verplicht om geld te reserveren naar een percentage van 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw of een bedrag dat is vastgesteld door de verenigingen van eigenaars ter uitvoering van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Een MJOP moet een periode van minimaal 10 jaar dekken, mag niet ouder dan 5 jaar zijn en moet een op het gebouw afgestemde kostenbegroting hebben.

Voor verenigingen van eigenaars die nog niet een jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds hebben gedaan, geldt een overgangstermijn van 3 jaar.

Mede om de uitvoering van het MJOP praktisch ook uitvoerbaar te maken is in de nieuwe wetgeving duidelijker dan eerst geregeld dat de verenigingen van eigenaars geldleningen kunnen aangaan, tenzij het splitsingsreglement dit niet toestaat.

De appartementseigenaren kunnen, anders dan voorheen, door de bank niet meer hoofdelijk (ieder voor het gehele bedrag van de lening) aangesproken worden, maar slechts voor hun deel in de geldlening.

Voor geldleningen die na 1 januari 2018 zijn aangegaan geldt dat als het appartement wordt overgedragen de aansprakelijkheid voor deze schuld mee over gaat op de nieuwe appartementseigenaar!

Voorwaarde is wel dat aan de toekomstige nieuwe appartementseigenaar een opgave van het bestuur van de vereniging van eigenaars wordt gedaan. De notaris hecht deze opgave van het bestuur van de verenigingen van eigenaars aan de overdrachtsakte.

De verklaring van het bestuur van de vereniging van eigenaars dient voorts de omvang van het reservefonds te vermelden en de schulden en/of verschuldigde bijdrage aan de vereniging van eigenaars per de dag waarop de overdracht plaatsvindt.

De nieuwe appartementseigenaar is jegens de vereniging van eigenaars niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit de opgave blijkt.

Geldleningen aangegaan voor 1 januari 2018 gaan echter niet van rechtswege over op de nieuwe appartementseigenaar.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Harry van Kasteel, Steven van den Brink of Jan Drost.

 

Publicatiedatum: 1 maart 2018

Gerelateerde blogs

Wilhelm marketing