Toezicht op uitvoering levenstestament

Het levenstestament heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. Steeds meer cliënten kiezen ervoor om – naast een ‘gewoon’ testament – een levenstestament op te laten stellen.

Het aanwijzen van een gevolmachtigde in een levenstestament is een belangrijke handeling; immers, degene die u aanwijst (en dus vertrouwt) kan bij uw wilsonbekwaamheid volledig over uw financiën en vermogen beschikken.

Naast het aanwijzen van één (of meer) gevolmachtigde(n) kunt u in het levenstestament een toezichthouder aanstellen. De taken en bevoegdheden van die toezichthouder regelt u eveneens in uw levenstestament.

Toezicht vooraf en toezicht achteraf
De toezichthouder controleert de gevolmachtigde indien u hiertoe zelf niet meer in staat bent door de administratie en overige papieren door te nemen (‘toezicht achteraf’). U kunt bepalen dat deze controle bijvoorbeeld jaarlijks of per kwartaal moet plaatsvinden.

De toezichthouder kan ook een adviesrol hebben (‘toezicht vooraf’).

Zo kan de toezichthouder voor bepaalde ‘belangrijke’ handelingen toestemming moeten verlenen aan de gevolmachtigde. Te denken valt aan het verkopen van een woning, het doen van schenkingen, opname in een verzorgingstehuis of uitgaven boven een bepaald bedrag.

Herroeping volmacht door de toezichthouder

U kunt de toezichthouder ook de bevoegdheid toekennen om de door u verleende volmacht (aan de gevolmachtigde) te herroepen indien naar het oordeel van de toezichthouder de betreffende gevolmachtigde tekortschiet in zijn/haar verplichtingen of als hij/zij uw belangen op (ernstige wijze) schade toebrengt.

De toezichthouder zou dan een andere gevolmachtigde kunnen aanstellen of u laat voor die situatie vastleggen wie dan uw gevolmachtigde dient te worden.

Oplossing geschil tussen gevolmachtigde en toezichthouder

Bij een geschil tussen uw gevolmachtigde en toezichthouder over het wel of niet verlenen van toestemming voor een bepaalde handeling, kunt u in uw levenstestament vastleggen dat het geschil dient te worden voorgelegd aan een door u aan te stellen persoon die dan bindend kan adviseren.

Ook is mogelijk om in deze situatie het geschil op te lossen met behulp van een mediator.

Tot slot

Het aanstellen van een toezichthouder kan misbruik van de volmacht voorkomen.

Voor de gevolmachtigde kan het ook prettig zijn om een toezichthouder te hebben; hij of zij kan terugvallen op de toezichthouder of met hem/haar over bepaalde zaken overleggen.

Het wel of niet aanstellen van een toezichthouder is een persoonlijke keuze die afhankelijk is van de omstandigheden. De taken en bevoegdheden van de toezichthouder worden door u zelf bepaald in het levenstestament.

De toezichthouder kan iemand zijn uit uw eigen omgeving of een professional.

Voor nadere informatie over het opstellen van een levenstestament kunt u met ons kantoor contact opnemen. Onze medewerkers adviseren u graag in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van het levenstestament.

Ter voorbereiding op deze bespreking kunt u gebruik maken van de checklist levenstestament van onze beroepsorganisatie.

 

Publicatiedatum: 8 juli 2021

Gerelateerde blogs

Wilhelm marketing