Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. AP/opdrachtnemer

Acta Probant B.V. (hierna te noemen: “AP”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Barneveld, die ten doel heeft de uitoefening van het notariaat.

Artikel 2. Toepassingsbereik

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door AP aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de aandeelhouder en bestuurders van AP alsmede van al de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens AP werkzaam zijn.

Artikel 3. Opdracht

van het Burgerlijk Wetboek waarbij AP zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 4. Verlening opdracht

Voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen impliceert het niet weersproken in ontvangst nemen van een namens AP opgemaakte concept-akte, advies of ander geschrift het verlenen van een opdracht aan AP.

De ontvangst door de notaris van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan de notaris tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

Artikel 5. Vaststelling honorarium

Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door AP gehanteerde uurtarief.

Artikel 6. Werkzaamheden zonder notariële akte

Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte is de notaris bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor in artikel 5 bepaald. Ingeval aan de werkzaamheden van de notaris een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt de notaris zijn honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.

Artikel 7. Inschakeling derden ten behoeve van opdrachtgever

AP is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van door AP in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. AP is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever verstrekt aan AP een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de opdrachtgever. AP zal nimmer opdrachtgever van derden zijn.

Artikel 8. Rechten van derden

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door AP voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens AP gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Artikel 9. Voortijdige beëindiging opdracht

1. Wanneer een opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigd, is AP bevoegd ter zake van de verrichte werkzaamheden aan hem te declareren op basis van de door AP aan de opdracht bestede tijd, zulks met inachtneming van het hiervoor in artikel 5 bepaalde.
2. In afwijking tot het vorenstaande is AP, indien de afspraak tot het verlijden van notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan komen, bevoegd ter zake van de sub 1 bedoelde werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren eenhonderd (100 %) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.
3. Ingeval geen honorarium is overeengekomen en derhalve artikel 5 van deze voorwaarden van toepassing is, dan is de opdrachtgever in het sub 2 omschreven geval verschuldigd het in artikel 5 van deze voorwaarden gemelde honorarium.

Artikel 10. Betaling

1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van AP, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval dan dient een nota binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.
2. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
3. AP is bevoegd tussentijds te declareren. Verschotten en declaraties van derden kunnen meteen in rekening worden gebracht.
4. Voorts is AP bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan AP verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
2. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 12. Uitbetaling van gelden

Een vordering op AP vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. AP betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.

Artikel 13. Rentevergoeding derdengelden

Conform artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (welke verordening is gebaseerd op artikel 61 Wet op het notarisambt (WNA)) dient een notaris rente op gelden die langere termijn onder zijn beheer zijn aan de rechthebbende te vergoeden. AP vergoedt slechts rente indien gelden vijf dagen of langer in haar beheer zijn en slechts indien door de betreffende bankinstelling daadwerkelijk rente wordt vergoed.

Aangezien door banken thans negatieve rente in rekening wordt gebracht over de gelden op de derdengeldenrekening van de notaris, geldt het volgende:

  • koopsommen voor de aankoop van onroerende zaken en hypotheekgelden: aan de koper/hypotheekgever (de hypotheekgever is degene die de lening ontvangt) wordt een opslag voor het beheer van gelden op de derdengeldenrekening in rekening gebracht. Over die opslag wordt BTW berekend;
  • koopsommen voor de aankoop van aandelen en certificaten van aandelen: aan de koper wordt een opslag voor het beheer van gelden op de derdengeldenrekening in rekening gebracht bij een belang vanaf € 10.000.  Over die opslag wordt BTW berekend;
  • waarborgsommen: de actuele rente, thans 0,5% op jaarbasis, wordt aan de koper doorberekend, naast de hiervoor genoemde opslag voor het beheer van gelden op de derdengeldenrekening. Op basis van het standpunt van het MvF (gepubliceerd op NotarisNet) behoeft daarover geen BTW te worden berekend. Voorwaarde is dat de rente zo nauwkeurig mogelijk wordt berekend;
  • depots en boedelgelden: de actuele rente, thans 0,5% op jaarbasis, wordt aan de gerechtigden tot de gelden doorberekend. Op basis van het standpunt van het MvF (gepubliceerd op NotarisNet) behoeft daarover geen BTW te worden berekend. Voorwaarde is dat de rente zo nauwkeurig mogelijk wordt berekend.

Artikel 14. Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de gemelde veertien dagen nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die AP vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede ter zake van de door AP bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Voorts is de opdrachtgever vanaf dertig dagen na de vervaldatum van de nota rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1 %) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Indien AP betalingsherinneringen moet versturen wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als een vordering ter incassering uit handen wordt gegeven zullen incassokosten in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling zoals opgenomen in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van € 40,-.

Artikel 15. Uitsluiting overdracht en verpanding

De overdracht van een vordering als bedoeld in artikel 3:83 van het Burgerlijk Wetboek op AP is uitgesloten. De verpanding van een vordering op AP is eveneens uitgesloten.

Artikel 16. Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen door AP worden verricht met inachtneming van de voor een notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 17. Klachten

Indien de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan AP te kennen geven. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
– de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
– de desbetreffende Kamer voor het Notariaat; en/of
– de burgerlijke rechter te Arnhem.
Op onze dienstverlening is voorts de klachten- en geschillenregeling notariaat  van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan AP gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt. Deze schadevergoeding is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aan AP aanspraak geeft op uitkering. Indien AP geen aanspraak op uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het notarieel honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht.
2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval AP aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien AP ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever dan wel een derde met de schade en (indien het een derde betreft) met AP als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 19. Overige aansprakelijkheid

Indien bij of door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor AP aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door AP gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van AP ter zake.

Artikel 20. Beheer gelden

AP kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. AP zal deze gelden storten op een kwaliteitsrekening bij een bank. AP is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 21. Toepassing WWFT.

Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen  en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek ondermeer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; De notaris is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland in Zoetermeer. Indien de notaris overgaat tot melding van een transactie zal hij dat niet mogen melden aan de desbetreffende cliënt.

Artikel 22. Persoonsgegevens

Ten behoeve van een goede dienstverlening zullen de persoonsgegevens van zowel natuurlijke – als rechtspersonen (opdrachtgevers en eventuele wederpartijen van opdrachtgevers) in een elektronisch kaartsysteem worden ingevoerd. Deze gegevens zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld en bewaard. Dit met inachtneming van ter zake geldende wetgeving.

Artikel 23. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen AP en haar opdrachtgevers zal het Nederlandse recht van toepassing zijn.

Wilhelm marketing